Kā uzzīmēt datu punktus MATLAB

Ka Uzzimet Datu Punktus MatlabDatu punktu uzzīmēšana MATLAB ir pamatprasme, kas ļauj efektīvi vizualizēt un analizēt datu kopas. Profesionāļiem dažādās jomās, piemēram, pētniecībā, inženierzinātnēs un datu zinātnē, ir ļoti svarīgi iegūt zināšanas vizuāli pievilcīgu un informatīvu sižetu veidošanā. Šajā visaptverošajā rokasgrāmatā mēs iepazīstināsim jūs ar datu punktu uzzīmēšanas procesu MATLAB.

Kā uzzīmēt datu punktus MATLAB

Lai izveidotu datu punktu diagrammu MATLAB, vispirms ir jāizveido vektors, kas attēlo x koordinātas, un vēl viens vektors y koordinātām. Pēc tam funkciju plot() var izmantot, lai efektīvi vizualizētu datu punktus. Šis kods parāda, kā MATLAB attēlot datu punktus:

% 1. darbība: sagatavojiet savus datus

x = [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ] ;

y1 = [ 10 , piecpadsmit , 8 , 12 , 7 ] ;

y2 = [ 5 , 9 , 13 , 6 , vienpadsmit ] ;

% 2. darbība. Izmantojiet funkciju plot()

turiet ieslēgts; % Iespējot aizturēšanu, lai vienā diagrammā attēlotu vairākas sērijas

sižetu ( x, y1, 'O-' , 'LineWidth' , 2 , 'MarkerSize' , 8 , 'Krāsa' , 'b' ) ;

sižetu ( x, y2, 's--' , 'LineWidth' , 2 , 'MarkerSize' , 8 , 'Krāsa' , 'r' ) ;

turiet izslēgts; % Atspējot aizturēšanu

% 3. darbība: pievienojiet etiķetes un nosaukumu

xlabel ( 'X-ass' ) ;

etiķete ( 'Y ass' ) ;

virsraksts ( 'Datu punktu diagramma' ) ;

% 4. darbība. Parādiet leģendu

leģenda ( 'Datu sērija 1' , 'Datu sērija 2' ) ;

% 5. darbība: pielāgojumi (neobligāti)

režģis ieslēgts;

ass saspringts;

Šajā kodā mēs vispirms sagatavojam datus, definējot x, y1 un y2 masīvus, kas attēlo x ass vērtības un atbilstošās y ass vērtības divām datu sērijām. Pēc tam aizturēšanas komanda tiek izmantota, lai iespējotu vairāku sēriju attēlošanu vienā un tajā pašā diagrammā. Divas plot() funkcijas tiek izsauktas, lai attēlotu y1 un y2 pret x, katrai sērijai izmantojot dažādus marķieru stilus un krāsas.Pēc tam tiek pievienoti apzīmējumi x asij, y asij un sižeta virsraksts, izmantojot attiecīgi funkcijas xlabel(), ylabel() un title(). Lai atšķirtu datu sērijas, tiek parādīta leģenda, izmantojot funkciju legend(), norādot katras sērijas etiķetes.Ir iekļauti papildu pielāgojumi, piemēram, režģa līniju iespējošana (režģis ieslēgts) un ass ierobežojuma iestatīšana, lai tā cieši pieguļ datu punktiem (ass cieši). Visbeidzot, sižets tiek parādīts, izpildot kodu vai izsaucot funkciju show().Secinājums

Datu punktu uzzīmēšana MATLAB dod iespēju pētniekiem, inženieriem un datu analītiķiem gūt ieskatu un efektīvi paziņot savus atklājumus. Lai attēlotu datu punktus MATLAB, var izmantot aizturēšanas un aizturēšanas metodi kopā ar plot() funkciju.